Doporučení ŘŠ ke klasifikaci v rámci distančního vzdělávání

Ačkoli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR doporučuje školám v období uzavření škol a výuky z domova žáky neklasifikovat a splněné úkoly hodnotit slovně, jde pouze o doporučení.

Protože jsou školy uzavřené již tři týdny a v rámci vyučování žáků a studentů vedeného z domova (tzv. home office) vyučující po celou dobu využívali zejména u teoreticky zaměřených předmětů klasifikaci jako základní motivační nástroj, doporučuji tento způsob k hodnocení především snahy, soustavného úsilí, pečlivosti a také správnosti, přesnosti a promptního zasílání vypracovaných úkolů, využívat až do ukončení nouzového stavu a opětovného návratu do škol.

Známkou výbornou doporučuji klasifikovat:

a)       Obsahově a formálně správně vypracované zadané úkoly (pracovní listy pro humanitně zaměřené předměty, slohové a seminární práce, matematické, fyzikální, biologické a chemické příklady, úkoly z IKT, tzv. multiple-choice testy, dotazníky a answer sheets z anglického jazyka, identické materiály z německého jazyka a pracovní listy z latinského jazyka apod.).

b)      Obsahově a formálně správně vypracované zadané úkoly z odborných teoretických a teoreticko-praktických předmětů

c)       Obsahově a formálně správně vypracované teoreticko-prakticky zaměřené práce z tělesné výchovy, výchovy ke zdraví, ochrany veřejného zdraví, první pomoci, psychologie a komunikace, ekonomiky, ZSV, občanské nauky apod.

d)      Včas (ve stanoveném limitu) zaslané domácí úkoly, které vykazují parametry originálního (vlastního) zpracování s minimem nedostatků a chyb.

e)      Opakovanou aktivitu žáků/studentů při účasti na online výuce organizované vyučujícím z domova prostřednictvím webových platforem a webových rozhraní.

f)        Online testy, vypracované vyučujícím „z domova“, které vykazují parametry validity a objektivity (daný čas připojení, limit pro délku připojení a zpracování odpovědí, výběr odpovědi z několika možných, předem známá stupnice pro klasifikaci, zpětná vazba).

g)       Všechny další aktivity, které vyučující shledají jako motivační a které přispějí k pokroku nejen v oblasti nově získaných vědomostí, ale také v oblasti využívání současných komunikačních technologií.

Naopak známkou nedostatečnou doporučuji klasifikovat:

a)       Neodeslání domácího úkolu.

b)      Nedodržení termínu pro odevzdání domácího úkolu, který byl předem stanoven a jeho pozdní odeslání (buďte nekompromisní!).

c)       Ignorování virtuální komunikace učitel – žák/student.

DALŠÍ DOPORUČENÍ:

  • Vzhledem ke specifické situaci a zajištění alespoň určité míry objektivity v rámci distančního vzdělávání nedoporučuji hodnotit výkony žáků a studentů jinými stupni klasifikační stupnice.
  • Výjimkou mohou být po zvážení vyučujících rozsáhlejší útvary typu vícestránkových seminárních nebo semestrálních prací včetně slohových prací z českého jazyka, které vyžadují delší dobu na přípravu a zpracování, a je zde předpoklad, že je žáci/studenti zpracovávali sami. V těchto případech je možné klasifikovat celou škálou známek klasifikace 1 – 5.
  • Doporučuji zabránit pořizování kopií opatřením z vaší strany, že žáci/studenti budou vyplňovat pracovní listy a psát slohové práce pouze vlastní rukou a odešlou je vyučujícímu ofocené nebo naskenované.
  • Doporučuji upozorňovat žáky/studenty na vámi zjištěné případy kopírování a opisování od ostatních spolužáků. V případě identických textů nebo stejných chyb u dvou nebo více žáků/studentů nehodnotit úkol/pracovní list známkou. Opět buďte nekompromisní.
  • Doporučuji vždy odevzdání úkolu ohraničit termínem (datem a konkrétním časem zaslání).
  • Pozornost při zadávání úkolů a opakování orientujte zejména na maturitní předměty a předměty profilové.

Zatím vycházím z předpokladu, že školy budou znovu otevřeny v polovině měsíce května. V tomto (lepším) případě je naděje, že budeme mít do 30. 6. časový prostor pro získání alespoň dalších dvou známek otestováním vědomostí žáků a studentů. Předměty praktické a samotná praxe budou řešeny samostatně podle legislativních úprav školského zákona a příslušných vyhlášek vydaných k řešení mimořádné situace.

Všechna opatření a změny jsou řešeny pod vlivem nových okolností, a proto vás prosím o trpělivost.

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah