Klub rodičů a přátel střední zdravotnické školy v Hranicích (KRPŠ)

Klub rodičů a přátel Střední zdravotnické školy vznikl jako dobrovolné, otevřené a nezávislé sdružení rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců žáků a dalších občanů, kteří se zajímají o chod a práci školy a výchovu žáků a mladistvých. Klub je otevřen účasti občanské veřejnosti v okolí své působnosti na prosazování oprávněných zájmů žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Zajímá se o  studium a výchovu žáků školy, o podporu mimoškolních činností a kulturních aktivit. Koordinuje spolupráci mezi rodiči a pedagogickými pracovníky Střední zdravotnické školy a to na obou pracovištích, v Hranicích a Přerově. Podílí se se školou na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, a pomáhá škole v plnění jejich úkolů v oblasti výchovné, materiální, finanční apod. 

Klub rodičů a přátel střední zdravotnické školy se ve své činnosti řídí ustanoveními Stanov klubu, které nabyly platnosti dne 18. 11. 1991 registrací ministerstvem vnitra

Členové KRPŠ

Členství v KRPŠ je dobrovolné a může do něj vstoupit každý.  Zpravidla do klubu vstupují rodiče žáků studujících na Střední zdravotnické škole Hranice, zastupující jednotlivé ročníky        obou pracovišť, tj. z Hranic i Přerova. Členství je také otevřeno další veřejnosti a právnickým osobám se zájmem jakkoli pomoci či finančně přispět. Členství se obnovuje a zaniká buď zahájením či ukončením studia žáků nebo písemnou žádostí  v průběhu roku. 

Výbor KRPŠ

Výbor KRPŠ je složen ze zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd, tedy třídních důvěrníků a jsou zpravidla zvoleni na první třídní schůzce školního roku a dvou pedagogických pracovníků, kteří jsou koordinátory mezi rodiči a vyučujícími. Třídní důvěrníci informují ostatní rodiče během třídních schůzek o činnosti a rozhodnutích výboru, popř. o jiných aktivitách KRPŠ. V tomto kolektivu třídních důvěrníků se volí předseda a hospodář (účetní).

Příspěvky KRPŠ

Členské příspěvky KRPŠ pro školní rok 2018 -2019 činí Kč 250,- / 1 žák školy a vybírají se zpravidla do 30. listopadu daného roku prostřednictvím třídních učitelů. Pedagogický pracovník zvolený koordinátorem za jednotlivá pracoviště pak vybrané příspěvky předá zvolenému hospodáři KRPŠ.

Příjmy a výdaje klubu jsou vedeny v účetních knihách hospodářem. Pro každý rok schvaluje výbor KRPŠ rozpočet na další školní rok a hospodář seznamuje členy klubu se stavem finančních prostředků. Hospodář také předkládá vyúčtování jednotlivých akcí. Třídní důvěrníci informují o těchto finančních pohybech ostatní rodiče na třídních schůzkách.

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah