Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

zajišťuje zdarma odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy. Pracovníci ŠPP se zaměřují na prevenci problémů spojených se vzděláváním žáků, na jejich řešení, na pomoc žákům při těžkostech spojených se studiem. Pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, řeší výchovné problémy žáků, spolupracují s rodiči žáků, se státními institucemi i nestátními a neziskovými organizacemi.

Činnost našeho ŠPP zajišťuje školní psycholožka - vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně a školní metodičky prevence. Od 2. pololetí poskytuje poradenství ŠMP  Mgr. Hana Šturalová pro 1. a 2. ročníky. Poradenství ŠMP pro 3. a 4. ročníky poskytuje Mgr. Jarmila Doleželová.


 

Konzultační hodiny pracovnic poradenského pracoviště:

Školní psycholog      PhDr. Jaroslava Kušnierová

pondělí          8 - 12 hod

úterý            10 - 12 hod

pátek              8 - 9 hod

Kontakt:    tel. 720 976 417, e-mail: kusnierova@szs-hranice.cz

 

Výchovný poradce  Mgr. Svatava Stojanová

středa             9:50 - 12:20 hod

Kontakt:   tel. 731 621 134, e-mail: stojanova@szs-hranice.cz

 

Školní metodik prevence  Mgr. Jarmila Doleželová

středa             8 - 10 hod 

Kontakt:   tel. 736 602 679,  e-mail: dolezelova@szs-hranice.cz 

 

Školní metodik prevence  Mgr. Hana Šturalová

Hranice:         pondělí   10 - 12 hod

                        středa   11 - 13 hod

                        pátek     9 - 10 hod

Kontakt:        tel. 728 330 945, email: sturalova@szs-hranice.cz

 

Školní psycholog      PhDr. Jaroslava Kušnierová

 Hranice:    středa                8 - 13 hod   

                  čtvrtek               8 - 13 hod 

                  pátek                 8 -   9 hod  

Přerov:      dle situační potřeby

Kontakt:    tel. 720 976 417, e-mail: kusnierova@szs-hranice.cz

 

Výchovný poradce  Mgr. Svatava Stojanová

Hranice :  středa    9 - 12 hod

Přerov:     pondělí  8 - 10 hod

Kontakt:   tel. 731 621 134, e-mail: stojanova@szs-hranice.cz

 

Školní metodik prevence  Mgr. Jarmila Doleželová

Hranice:   dle situační potřeby

Přerov:     pondělí - středa dle domluvy

Kontakt:   tel.  e-mail: dolezelova@szs-hranice.cz  

Mimo konzultační hodiny je možné setkat se po předcházející domluvě.

 

Činnosti jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště:

Školní psycholog pomáhá žákům, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou, poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a přispívá k překonávání zjištěných obtíží. Řeší individuální problémy žáků (osobní, rodinné, vztahové problémy, učební styl ap.), poskytuje konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, vztahové potíže ap.) a  spolupracuje na preventivních programech.

 

Výchovný poradce  se zaměřuje na pomoc při vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání, připravuje návrhy další péče o tyto žáky, zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. V oblasti metodické a informační zprostředkovává ostatním pracovníkům školy nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod. Snaží se předcházet a případně řešit výchovné obtíže žáků, vytvářet systém včasné identifikace žáků s výukovými potížemi a strategii pro jejich prevenci.

 

Školní metodik prevence sleduje žáky s rizikovým chováním, spolupracuje s rodiči a třídními učiteli těchto žáků. Vedle aktivit zaměřených na prevenci všeobecně jsou součástí práce metodika prevence aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování žáků - prevence kriminality, zneužívání návykových látek, násilí, šikany, záškoláctví apod. Dále prevence v oblasti zdravého životního stylu, prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy. Metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti sociálně patologických jevů. V případě výskytu sociálně patologických jevů se podílí na intervenci a následné péči.

 

Právní podpora
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.
Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Důležité odkazy:

PPP Olomouc - Dotazník pro Střední školy

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah